Bli med på dugnad ved skolen

FAU (foreldreutvalget) ved Feiring skole og fotballgruppa i Feiring IL innkaller i fellesskap til dugnad på skolen.

Vi setter opp to datoer, kom den dagen det passer dere best. Klokkeslettet settes som ytre rammer; vi bidrar alle innenfor det tidsrommet vi kan.

Vi utarbeider en liste over gjøremål i fellesskap med skolen som vil henge tilgjengelig på skolen på dugnadsdagene.

Vi gleder oss til å se alle engasjerte, ivrige og dugnadsglade foresatte på plass for å gjøre skolen fin igjen etter vinterens snødekke!

Dugnadsdager blir:
Mandag 2. mai kl 18 – 20.30
Tirsdag 3. mai kl 18 – 20.30

Ta med hansker, trillebår, rive, motorsag, traktor med henger eller «klippe-ting» til busk og kratt 😉

Vel møtt!

Mvh FAU v/Ann-Kristin og fotballgruppa v/Eldri


Ekstraordinært årsmøte

Til alle medlemmer i Feiring Idrettslag 

På det ordinære årsmøtet i mars ble det ikke gjort valg av ny leder i FIL. Valgkomiteen har jobbet videre og kommet opp med forslag til ny leder: Nina Stensby Bakken, og nytt styremedlem (fordi Nina må erstattes i styret): Helene Marie Mørk Sjuve.

Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte i Feiring IL på Fløygir (2. etasje) torsdag 28. april kl 19.30

Saksliste:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
3. Valg

Velkommen!
Hilsen Feiring ILs hovedstyre


Årsmøteprotokoll fra 14. mars 2022

Her kan du lese referatet fra årsmøtet i Feiring Idrettslag mandag 14. mars 2022.

 

Årsmøte FIL, Fløygir 14.03.22

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Antall stemmeberettiget: 14 frammøtte medlemmer

Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Velge dirigent –

Styrets forslag, Anne Ekornholmen.

Enstemmig vedtatt

Sak 3: Velge referent –

Styrets forslag, Nina Stensby Bakken.

Enstemmig vedtatt

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen –

Styrets forslag, Kathrine Brodshaug og Jørn Brodshaug.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Godkjenne innkallingen –

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Godkjenne sakslista –

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Godkjenne forretningsorden –

Enstemmig vedtatt

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne viser frem på storskjerm og leser opp årsberetningen, fra både hovedstyret og alle undergruppene.

Ingen spørsmål eller kommentarer.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning  

Anne leser opp resultatet og de ulike avdelinger. Det endelig årsresultat ble 657 088,-

Årsregnskap godkjent.

Anne viser frem på storskjerm og leser og opp revisorberetning.

Kommentar: hva er status på punktet «strømutgifter for nedlagte anlegg?»

Det kan bekreftes fra Bjørn Saksberg at det pr i dag, 14.03.22, er nedlagt

Revisors beretning Godkjent.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker –

Ingen innkommende saker har kommet inn.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Anne viser frem på storskjerm og går igjennom gjeldende medlemskontingent

Ingen andre forslag kom frem. Enstemmig vedtatt at den blir som den har vært.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg: Feiring IL – Budsjett-2022)

Anne viser frem budsjettet på storskjerm. Bjørn kommer med noen kommenterer. Persløpet ligger under friidrettsgruppa. Har lagt inn lave tall der.

Kommentarer Anne: dette budsjettet/tallene er det hovedstyret mener FIL kan leve godt med.

Kommentarer Sjuve: tallene på skigruppa kommer til å være mye mer i minus pga den store investeringen av løypemaskinen.

Budsjett 2022 enstemmig vedtatt

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan –

Anne viser frem og forklarer kort hvordan idrettslaget er bygd opp.

Kommentar Anne: hva gjør vi med sykkelgruppa? Tenke på andre type arrangement enn Mjøsa rundt? Dette må det eventuelt bli et årsmøtevedtak på, så inntil videre står sykkelgruppa «urørt».

Kommentar Leif Henning (valgkomiteen) – det må komme noen som har en entusiasme. Dette vil bli det siste året Jostein Tofte sitter i sykkelgruppa. Gruppa bør nok legges hvilende en stund.

Kommentar Anne – Det nye styret bør komme opp med en plan om andre måter å organisere en sykkelgruppe på.

Kommentar Bjørn – starte gruppa litt fra starten av. Ikke bare tenke arrangement, men trening rett og slett.

Kommentar Anne – må ikke være store konkurranser. Men rett og slett trening slik man arrangerte spinning tidligere.

Organisasjonsplan enstemmig vedtatt videreført fra 2021 uten endringer.

Sak 14: Foreta valg – 

Hovedstyret:
Leder: Ingen forslag, da Anne Ekornholmen ikke tar gjenvalg

Styremedlem: Inger-Lise Olsen (gjenvalgt 1 år), Miriam Hagen (ny 2 år)
Ikke på valg: Bjørn Saksberg (1 år igjen), Nina S. Bakken (1 år igjen)
Ut: Anne Ekornholmen, Stig Røset

Enstemmig valgt

Sykkelgruppa:
Jostein Tofte (gjenvalgt 1 år)

Enstemmig valgt

Allidrettgruppa:
Leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Martin Berger (ny 2 år)
Ikke på valg: Monica Almeli (1 år igjen), Ståle Reegård Lie (1 år igjen), Torry Hedlo (1 år igjen)
Ut: Thomas Sandviken

Enstemmig valgt

Skigruppa:
Leder: Halvor Sjuve (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Bjørn Saksberg (gjenvalgt 2 år), Anett Kittelsen Flesvik (gjenvalgt 2 år) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Fotballgruppa:
Leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalgt 2 år), Solveig Røise (gjenvalgt 2 år) Ikke på valg: Jette Stigersand (1 år igjen), Eldri Berger (1 år igjen) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Trim og Turgruppa:
Leder: Kai Melby (1 år igjen)
Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalgt 2 år), Even Anders Tosterud (gjenvalgt 2 år), Alf Skålerud (gjenvalgt 2 år)
Ikke på valg: Irene Bjørndal (1 år igjen)
Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Kontrollutvalg:
Leder: Ragnar Flesvik (ny 2 år)
Styremedlem: Leif Røise (ny 2 år), Bernt Bjørndal (Ny vara 2 år)
Ut: Nina G. Stefferud, Elin Langård og Martin Berger

Enstemmig valgt

Kommentarer fra Valgkomitéen:
– Mjøsa Rundt er det usikkert om blir avholdt i 2022. Det anbefales sykkelgruppa settes passiv til denne tas tak igjen, men at det fortsatt jobbes med fremtiden til Mjøsa Rundt og generelt på sikt.

– Skigruppa har fortsatt bistand fra Kai Gjestvang, Geir Aasen og Halvor Sjuve med kjøring av skiløyper

– Valgkomitéen har forespurt mellom 40-50 personer for å finne ledervervet.

Kommentar Anett Kittelsen som sitter som styremedlem i Eidsvoll Idrettsråd: Flere idrettslag lønner faktisk nå sine ledere. Blant annet Hurdal har gjort dette i flere år. Kan det være FIL står ved et slik veiskille?

Kommentar Anne Ekornholmen – syntes ledere i undergruppene gjør en mye større jobb! Flere som sliter med å finne ledere i andre organisasjoner.

Kommentar Halvor Sjuve – man bør passe på at ikke alle står på valg likt (fordelt mellom 1 og 2 år)

Kommentar Anne – man bør helt klart ha det som mål hos alle gruppene. Men dette er vanskelig å få til i praksis da noen kanskje sier ifra seg oppgaven et år tidligere osv.

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

Rettelse: hovedstyre gis fullmakt til å finne representanter

Enstemmig vedtatt

Valg av ny valgkomité
Monica Almeli (gjenvalg, 2 år)
Ikke på valg: Ida Melby, Håvard Bakken (1 år igjen)
Ny: Ståle Melby (2 år)
Ut: Leif Henning Nordahl

 

Referent

Nina Stensby Bakken

 


Saksliste og årsmøtedokumenter

Velkommen til årsmøte i Feiring IL mandag 14. mars kl 19.00 på Fløygir

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslista

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger (se vedlegg: Årsberetning Feiring IL 2021)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap (se vedlegg: Årsregnskap Feiring IL) og revisors beretning (se vedlegg: 2203-09 Revisjon av FIL årsregnskap 2021_sign MB_EL)

Sak 10: Behandle forslag og saker – ingen er kommet inn 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg: Feiring IL – Budsjett-2022)

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan (se vedlegg: Organisasjonskart)

Sak 14: Foreta følgende valg: (se vedlegg: Valgkomitéen sin liste, Valg FIL 2022)

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer (velges samlet)

14.4               Varamedlemmer – tradisjonelt har det vært lederne av de andre gruppene.

14.5               Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.6               Medlemmer av kontrollutvalg (tidligere revisorer).

14.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

14.8               Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Feiring IL


Bli med på skitur!

Endelig blir det igjen mulig for Feiring IL å arrangere de tradisjonelle skiturene til lokale hytter. Nå er det lettet på koronarestriksjonene.  

Trim- og turgruppa i Feiring IL har satt opp tur fem søndager på rad framover. Den første er søndag 20. februar. Vi håper på bra snøforhold og hyggelige sammenkomster på hyttene og i løypa.

Hyttene er åpne mellom klokka 10.00 og 14.00 de aktuelle søndagene. Kaffe, te og Kvikklunsj kan kjøpes.

Dato     Turmål       Eiere                                                                   Kontaktperson

20/2     Stor Byua      Kristin og Sjur Bjørndal                                        Sjur: 90 55 25 35

27/2     Steintjernet   Eva og Jørn Brodshaug                                         Jørn: 91 59 85 83

6/3      Flesvighytta   (Langtjernet)  Aina Haarberg og Geir Aasen   Aina: 92 66 28 64

13/3     Jahrenhytta   Gro Jahren og Karsten Øvretveit                        Gro: 41 24 92 88

20/3    Almelistua      Bjørg Karin Bergli og Jens Christiansen           Jens: 91 12 19 53

 

Trim- og turgruppa takker igjen alle positive hytteeiere for at de åpner hyttene og er vertskap! Og ikke minst de som kjører skiløypene, Halvor Sjuve, Geir Aasen og Kai Gjestvang.
God skitur!


Velkommen til årsmøte

Det blir årsmøte i Feiring Idrettslag mandag 14. mars kl. 19.00 på Fløygir

Vanlige årsmøtesaker og valg.
Alle medlemmer i FIL som fyller 15 år i løpet av 2022 har stemmerett på årsmøtet og er valgbare. Årsmøtepapirer legges ut her på www.feiringil.no innen 7. mars.

Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet, må det sendes styret på epost hovedstyret@feiringil.no innen 27. februar.

Har du lyst til å være med i ei undergruppe, sitte i styret eller på andre måter bidra til aktiviteten i idrettslaget? Ta kontakt med valgkomiteens leder, Leif Henning Nordahl på leif.henning.nor@gmail.com

Feiring ILs lovnorm i tråd med retningslinjene fra Norges Idrettsforbund finner du her: https://feiringil.no/om

Denne informasjonen er i tillegg lagt ut på FILs facebookside og sendt ut til alle medlemmer på eposten de er registrert med på nettsiden minidrett.no.

Velkommen til årsmøte!
Vennlig hilsen hovedstyret i Feiring IL


Ingenting varer evig

Å arrangere sykkelritt som Mjøsa Rundt har blitt vanskeligere år for år.

I 2020 og 2021 gjorde koronapandemien det umulig for Feiring IL å arrangere det tradisjonsrike rittet på forsvarlig måte.

Særlig komplisert er det likevel blitt etter de skjerpede sikkerhetskravene fra Statens Vegvesen og politiet. De er det vanskelig å argumentere mot.

Disse kravene gjør det ekstra vanskelig å skaffe nok frivillige som kan stille opp på arrangementet, spesielt til vakter ute i løypa/trafikken. Men også i forkant av selve ritt-dagen trengs en dugnadsgjeng til alle funksjoner.

Dette er som kjent ikke Feiring IL aleine om å kjenne på, det er sykkelklubber i Norge med opp mot tusen medlemmer som sliter med det samme. Flere har kastet inn håndkleet de siste årene. De som er igjen, «konkurrerer» om datoene. Tyrifjorden Rundt har «tatt vår dato» første helga i juni, to uker før Styrkeprøven.

Det har vært et naturlig generasjonsskifte i Feiring IL og sykkelmiljøet i bygda er ikke som det var på 70-, 80- og 90-tallet. Det er det heller ikke på landsbasis.

Vi er mange som kjenner et eierskap til og en forpliktelse overfor Mjøsa Rundt som en lang og god tradisjon for FIL. Det har vært en suksess over svært mange år. Men drivkraften til å ta det videre må komme fra noen som brenner for sykkel.

De siste årene har det vært umulig for valgkomiteen i Feiring IL å finne folk til å sitte i sykkelgruppa. Siden 2019 har bare Jostein Tofte sagt ja, og vært valgt inn i sykkelgruppa på årsmøtet.

Mjøsa Rundt 2019 ble derfor arrangert av en prosjektgruppe bestående av Jostein Tofte, leder i FIL, Anne Ekornholmen, kasserer i FIL Bjørn Saksberg, samt Kenneth Flatmo og Anders Nordahl, med støtte fra resten av hovedstyret og særlig fotballgruppa – og andre frivillige fra bygda.

Det er ikke mulig for hovedstyret i FIL å også stå som arrangør av Mjøsa Rundt, det er det ikke kapasitet til. Det trengs en egen sykkelgruppe som har dette som hovedoppgave. Det har vi ikke per nå. Og det har vi ikke hatt de siste tre åra. Engasjementet for sykkel er rett og slett ikke stort nok.

Vegvesenet er ikke fornøyd med ordningen med stasjonære vakter som dirigerer trafikk, med den kursingen vi har maktet å gjennomføre. Det tilsier at man må vurdere andre måter å arrangere rittet på. En mulighet kan være å legge lista lavere og ikke arrangere noe offisielt ritt, men heller innby til en tur hvor man sykler rundt Mjøsa.

Tidene forandrer seg og det ligger nå større inntektspotensial – og mindre dugnadsinnsats – i andre arrangementer. Dette gode argumentet for Mjøsa Rundt er dermed ikke lenger like gyldig.

Hovedstyret har drøftet dette sammen med lederne av de ulike undergruppene. Vi ser ikke at vi har kapasitet til å arrangere Mjøsa Rundt i 2022.

Om ikke da en gjeng nå melder seg frivillig til å ta rev i seilene og stable rittet på beina i løpet av det halve året som gjenstår før pinsehelga første helg i juni.

Er det noen tidligere aktive frivillige som vil melde seg til dyst og dugnad igjen?

Vil noen sitte i en arrangør/prosjektgruppe og ta seg av planlegging av løyper, påmelding, avtaler med vegvesen og politi, skilting, matstasjoner, vakter, dato opp mot andre sykkelritt etc?

I så fall ber vi dere så snart som mulig kontakt med Jostein Tofte på epost jostein.tofte@dnb.no eller hovedstyret@feiringil.no


Obs – ny dag for Åneskøl opp 2021

Åneskøl opp er flyttet til lørdag 28. august – for å unngå kollisjon med annet arrangement i bygda. Nå har du muligheten til å prøve deg på de 500 høydemeterne fra strandkanten ved Mjøsa og opp til Årneskollen 602 meter over havet. Eller bare ta det som en flott tur og naturopplevelse!

Det tøffeste motbakkeløpet på Østlandet arrangeres for 14. gang og er 4,3 kilometer langt. Utsikten på toppen er den beste premien, der du ser over Romerike, Hedmark og Toten.

De første 300 meterne går på bilveg. Etter dette følger løypa myk skogssti til toppen. Løypas stigninger er tøffe nok til å skille de aktive, men ikke lenger enn at alle kan gjennomføre. Her kan du gå, bruke staver eller småløpe opp – fullt mulig å delta for alle aldre og formklasser.

Konkurranseklassen er ikke bare for svært aktive utøvere, men for alle som har lyst til å teste seg selv uansett form. Barneløpet følger samme trasé som hovedløpet frem til ca. 1 km, hvor det er målgang.

Mer informasjon om løpet finner du her, på Åneskøl opp-hjemmesida og på løpets egen Facebook-side her.

Her er påmeldingslenka!


Bli med og spleis på løypemaskin!

Gleder du deg til vinter’n?

Samtidig som vi nyter sommerværet og sommeraktiviteter, planlegger Feiring IL kommende snøsesong. Under årsmøtet i mars ble det vedtatt at klubben skal gå til innkjøp av en løypemaskin.

Skigruppa i FIL har startet jobben med søknader om finansiering, for en slik maskin er en investering vi trenger hjelp til.  Så langt har vi fått innvilget 100.000 kroner fra Toten sparebank og hele 350.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi er altså godt i gang!

Og nå håper vi å få med deg også. Vi har opprettet en folkefinansiering – en spleis der alle kan bidra til at Feiring IL kan fortsette å levere gode, tilrettelagte løyper i beste kvalitet. Intet bidrag er for lite!

Klikk deg inn her og gi en sum til innkjøp av løypemaskin – du bestemmer selv hvor mye. 

Skigruppa hadde en løypemaskin på prøvekjøring i vinter – med gode resultater og erfaringer.

Feiring IL vedlikeholder og preparerer rundt 60 kilometer med skiløyper hver vinter.  Alle løyper kjøres på dugnad av frivillige i bygda, uten offentlig bistand. Med løypemaskin åpner det seg helt nye muligheter for å lage enda bedre løyper over hele åsen, som kobles på skiløypene både i Hurdal og Toten og lager et sammenhengende nett.

Løypemaskinen har suveren fremkommelighet og vil kunne gi mulighet for å kjøre løyper på skogstraseer og myrer. Ny maskin koster over 2,5 millioner.

Alle som bidrar med over 200 kroner kan velge å få navnet sitt på Feiring ILs hjemmeside som takk, alle som gir over 2000 kroner kan få navnet sitt på veggen på FIL-kiosken – eller man kan så klart gi helt anonymt 🙂

OG ikke minst – den summen du gir, gir også Totens sparebank. De lover altså å doble det innsamlede beløpet, så alle monner drar!


Perseløpet er blitt et FIL-arrangement

Etter at Bjørn Saksberg startet opp og har drevet Perseløpet en god stund helt på egen kjøl, er Feiring IL kommet inn som teknisk arrangør.

Kolbjørn Hjertvik satte ny aldersrekord i M70-74 med tiden 19:26.

Perseløpet er «Norges mest lavterskel gateløp i raske løyper», åpent for alle løpeglade som har lyst til å konkurrere hovedsakelig mot seg selv og forbedre egne, personlige rekorder – «å perse».

Perseløpet er tidligere arrangert langs Mjøstråkk på Minnesund og på Sand i Ullensaker. Etter noe koronapause og omorganisering, er det nå flyttet til Hammerstad i Eidsvoll, med parkering, start og mål ved Ås skole/Coop Extra Hammerås.

Søndag 13. juni ble det arrangert 5 km – med gode tilbakemeldinger. Løpet går den såkalte Vestvangrunden, på gang/sykkelveg mot Sundet, inn på Vestvangvegen som man følger sørvestover og på gangveg til Ås skole. Ruta kan snus etter vindforholdene.

Bladet Kondis skrev etter første løp med 48 deltakere 13. juni at «Perseløpet levde virkelig opp til navnet sitt søndag 13. juni, da hele 23 løpere dro hjem med ny bestenotering på 5-kilometer«.

Etter det andre løpet med 102 deltakere 27. juni skrev Kondis «Perseløpet fortsetter å leve opp til sitt navn». Da ble det løpt både 5 og 10 kilometer, i samme løype, og hele 36 av totalt 102 som fullførte på satte pers! Å konkurrere mot egne tider kan man klare, enten man er ultrasprek eller vanlig dødelig.

Bjørn Saksberg har fått ros og oppmerksomhet, med et dobbeltsides oppslag og intervju i samme magasin, med tittelen ildsjel: «Bjørn Saksberg, den unike løpsarrangøren som gjør minst 10 manns jobb alene ved hjelp av teknologi, inviterer nå til ultraløp for første gang». 

Bjørn fortsetter å stå som arrangør av Perseløpet, som krever lite mannskap og dugnadsinnsats. Perseløpet har et bra potensiale for å gi gode inntekter til Feiring IL, med relativt lite arbeid. Har du lyst til å bidra, er du hjertelig velkommen til å melde deg på arrangørsida, for eksempel for én dato i ny og ne – ta kontakt med kasserer@feiringil.no

Søndag 4. juli arrangeres Perseløpet igjen. Da kan deltakerne velge mellom distansene 50 km, maraton og halvmaraton. Sikter du på 50 kilometer må du regne med hele 19 runder i den rekordraske løypa på 2632 meter ved Hammerås.

Kondis’ forhåndsomtale foran førstkommende søndags Perseløp kan du lese her. Akkurat nå er det meldt regn på søndag – som kanskje er bedre enn steikende sol når man skal ut på maratondistansen. Men blir det regn, er det første gang i Perseløpets historie!

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Her kan du følge Perseløpet på Instagram

Foreløpig er det ikke satt opp datoer for høstsesongen/etter sommerferien. Perseløpets facebookside er her, hjemmeside her.

Og hvis du vil prøve å sette ny pers, finner du påmeldinga her!