Årsmøteprotokoll fra 14. mars 2022

Her kan du lese referatet fra årsmøtet i Feiring Idrettslag mandag 14. mars 2022.

 

Årsmøte FIL, Fløygir 14.03.22

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Antall stemmeberettiget: 14 frammøtte medlemmer

Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Velge dirigent –

Styrets forslag, Anne Ekornholmen.

Enstemmig vedtatt

Sak 3: Velge referent –

Styrets forslag, Nina Stensby Bakken.

Enstemmig vedtatt

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen –

Styrets forslag, Kathrine Brodshaug og Jørn Brodshaug.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Godkjenne innkallingen –

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Godkjenne sakslista –

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Godkjenne forretningsorden –

Enstemmig vedtatt

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne viser frem på storskjerm og leser opp årsberetningen, fra både hovedstyret og alle undergruppene.

Ingen spørsmål eller kommentarer.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning  

Anne leser opp resultatet og de ulike avdelinger. Det endelig årsresultat ble 657 088,-

Årsregnskap godkjent.

Anne viser frem på storskjerm og leser og opp revisorberetning.

Kommentar: hva er status på punktet «strømutgifter for nedlagte anlegg?»

Det kan bekreftes fra Bjørn Saksberg at det pr i dag, 14.03.22, er nedlagt

Revisors beretning Godkjent.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker –

Ingen innkommende saker har kommet inn.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Anne viser frem på storskjerm og går igjennom gjeldende medlemskontingent

Ingen andre forslag kom frem. Enstemmig vedtatt at den blir som den har vært.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg: Feiring IL – Budsjett-2022)

Anne viser frem budsjettet på storskjerm. Bjørn kommer med noen kommenterer. Persløpet ligger under friidrettsgruppa. Har lagt inn lave tall der.

Kommentarer Anne: dette budsjettet/tallene er det hovedstyret mener FIL kan leve godt med.

Kommentarer Sjuve: tallene på skigruppa kommer til å være mye mer i minus pga den store investeringen av løypemaskinen.

Budsjett 2022 enstemmig vedtatt

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan –

Anne viser frem og forklarer kort hvordan idrettslaget er bygd opp.

Kommentar Anne: hva gjør vi med sykkelgruppa? Tenke på andre type arrangement enn Mjøsa rundt? Dette må det eventuelt bli et årsmøtevedtak på, så inntil videre står sykkelgruppa «urørt».

Kommentar Leif Henning (valgkomiteen) – det må komme noen som har en entusiasme. Dette vil bli det siste året Jostein Tofte sitter i sykkelgruppa. Gruppa bør nok legges hvilende en stund.

Kommentar Anne – Det nye styret bør komme opp med en plan om andre måter å organisere en sykkelgruppe på.

Kommentar Bjørn – starte gruppa litt fra starten av. Ikke bare tenke arrangement, men trening rett og slett.

Kommentar Anne – må ikke være store konkurranser. Men rett og slett trening slik man arrangerte spinning tidligere.

Organisasjonsplan enstemmig vedtatt videreført fra 2021 uten endringer.

Sak 14: Foreta valg – 

Hovedstyret:
Leder: Ingen forslag, da Anne Ekornholmen ikke tar gjenvalg

Styremedlem: Inger-Lise Olsen (gjenvalgt 1 år), Miriam Hagen (ny 2 år)
Ikke på valg: Bjørn Saksberg (1 år igjen), Nina S. Bakken (1 år igjen)
Ut: Anne Ekornholmen, Stig Røset

Enstemmig valgt

Sykkelgruppa:
Jostein Tofte (gjenvalgt 1 år)

Enstemmig valgt

Allidrettgruppa:
Leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Martin Berger (ny 2 år)
Ikke på valg: Monica Almeli (1 år igjen), Ståle Reegård Lie (1 år igjen), Torry Hedlo (1 år igjen)
Ut: Thomas Sandviken

Enstemmig valgt

Skigruppa:
Leder: Halvor Sjuve (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Bjørn Saksberg (gjenvalgt 2 år), Anett Kittelsen Flesvik (gjenvalgt 2 år) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Fotballgruppa:
Leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalgt 2 år), Solveig Røise (gjenvalgt 2 år) Ikke på valg: Jette Stigersand (1 år igjen), Eldri Berger (1 år igjen) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Trim og Turgruppa:
Leder: Kai Melby (1 år igjen)
Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalgt 2 år), Even Anders Tosterud (gjenvalgt 2 år), Alf Skålerud (gjenvalgt 2 år)
Ikke på valg: Irene Bjørndal (1 år igjen)
Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Kontrollutvalg:
Leder: Ragnar Flesvik (ny 2 år)
Styremedlem: Leif Røise (ny 2 år), Bernt Bjørndal (Ny vara 2 år)
Ut: Nina G. Stefferud, Elin Langård og Martin Berger

Enstemmig valgt

Kommentarer fra Valgkomitéen:
– Mjøsa Rundt er det usikkert om blir avholdt i 2022. Det anbefales sykkelgruppa settes passiv til denne tas tak igjen, men at det fortsatt jobbes med fremtiden til Mjøsa Rundt og generelt på sikt.

– Skigruppa har fortsatt bistand fra Kai Gjestvang, Geir Aasen og Halvor Sjuve med kjøring av skiløyper

– Valgkomitéen har forespurt mellom 40-50 personer for å finne ledervervet.

Kommentar Anett Kittelsen som sitter som styremedlem i Eidsvoll Idrettsråd: Flere idrettslag lønner faktisk nå sine ledere. Blant annet Hurdal har gjort dette i flere år. Kan det være FIL står ved et slik veiskille?

Kommentar Anne Ekornholmen – syntes ledere i undergruppene gjør en mye større jobb! Flere som sliter med å finne ledere i andre organisasjoner.

Kommentar Halvor Sjuve – man bør passe på at ikke alle står på valg likt (fordelt mellom 1 og 2 år)

Kommentar Anne – man bør helt klart ha det som mål hos alle gruppene. Men dette er vanskelig å få til i praksis da noen kanskje sier ifra seg oppgaven et år tidligere osv.

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

Rettelse: hovedstyre gis fullmakt til å finne representanter

Enstemmig vedtatt

Valg av ny valgkomité
Monica Almeli (gjenvalg, 2 år)
Ikke på valg: Ida Melby, Håvard Bakken (1 år igjen)
Ny: Ståle Melby (2 år)
Ut: Leif Henning Nordahl

 

Referent

Nina Stensby Bakken