Klubbhåndbok

Feiring ILs klubbhåndbok skal lette arbeidet i organisasjonen og være en grunnmur for det vi står for og hvem FIL er. Her finner du svar hva idrettslaget og kan finne ut hva som gjelder internt i klubben. Klubbhåndboka skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Den skal være et arbeidsverktøy med informasjon for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, undergrupper, trenere og dommere i klubben.

Allerede på 1800-tallet ble det drevet konkurranseidrett i Feiring, og særlig i hopp og langrenn. 15. september 1901 ble det innkalt til et møte på kommunelokalet, på initiativ fra O. Langseth og Alfred Bjørndal. 20 personer var til stede da det ble vedtatt å stifte Feiring Idrætsforening.

Foreningens første styre besto av formann O. Langseth, nestformann D. H. Svendby, kasserer Alfred Bjørndal og styremedlemmene Gustav Bjerke og Karl Svendby.

Den første formålsparagrafen lød slik: «Feiring Idrætsforenings formaal er at virke for fremme af forskjellig idræt, saasom: bicycleridning, ski- og skjøitesport, ved afholdelse av kapløb og andre udflukter, samt fremme af kameratslig samvær med afholdelse av fester og andre sammenkomster».

Foreningens første arrangement gikk av stabelen allerede søndag 6. oktober 1901, da det ble avviklet et sykkelritt fra Berger til Tosterud og tilbake.

I 1917 ble Feiring Velocipedklub stiftet. Den gikk inn i Feiring Idrætsforening i 1925, og navnet ble da endret til Feiring Idrettslag.

Feiring Sportsklubb ble stiftet i 1926 og Feiring AIL i 1934. I januar 1946 slo de to seg sammen til Feiring Sportsklubb, og 11. mai 1946 ble det full organisasjonsmessig sammenslutning av all idrett i bygda, da man gikk sammen til ett under navnet Feiring Idrettslag.

For mer historie, se den digitale versjonen av jubileumsheftet som ble laget til Feiring ILs 75-årsjubileum i 1976 her: http://www.feiringil.no...... (kommer!)

Verdier

Feiring IL baserer sin aktivitet på vedtatte aktivitetsverdier felles for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

FIL drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

FIL har også, gjennom en prosess i 2018 og 2019, tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Våre verdier er: Vi er INKLUDERENDE – vi er ALLSIDIGE – vi er LAGSPILLERE

Verdiene skal beskrive hvordan vi er og hvordan vi vil bli. Verdiene skal hjelpe oss til:

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon

Feiring Idrettslags visjon er: Aktivitetsglede for alle.

Det er hva vi ønsker for klubben. Den forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for FIL. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen.

Virksomhetsidé

Feiring IL skaper et trygt, sosialt og bredt miljø for alle sine medlemmer.

Det er denne ideen klubben skal arbeide med og mot. Den forteller hva vi tilbyr som gjør at folk skal ønske å være medlemmer her.

Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparat. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hvilke oppgaver vi skal drive med.

Hovedmål

Hovedmålet til FIL for perioden 2019-2023: I 2023 har vil 400 medlemmer.

Hovedmålet er overordnet, strekker seg inn i framtida og definerer hva klubben skal oppnå. Hovedmålet kan konkretiseres ved hjelp av delmål. Det tar tid å oppnå hovedmålet, og det revideres etter behov.

Organisasjonsplan

Feiring ILs organisasjonskart finner du her.

Feiring ILs lovnorm finnes her.

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. I lovnormen fremgår at årsmøtet skal innkalles via klubbens hjemmeside, på vår Facebookside og på feiring.info.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Viktige datoer knyttet til avvikling av årsmøtet ligger i FILs Årshjul (lenke kommer).

Mal for innkalling til årsmøtet.

Eksempler på årsberetning til årsmøtet.

Eksempel på protokoll fra årsmøtet.

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver» (se lenke til Lovnorm), og saker som er ekstraordinære eller av betydelig omfang. Hvis styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds (krets og forbund) regelverk og vedtak
 • Passe på at FILs midler brukes og forvaltes forsvarlig, i samsvar med årsmøtevedtak eller vedtak i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjon og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne undergrupper, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktivitet blir fulgt
 • Stå for FILs daglige ledelse
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka
ARBEIDSOPPGAVER I STYRET

Leder

·         Mål- og strategiarbeid i klubben

·         Klubbens ansikt utad og klubbens representant i møter og forhandlinger

·         Står for klubbens daglige ledelse og koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

·         Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene

·         Idrettsregistreringen

·         Ta seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering

Nestleder

·         Er stedfortreder for lederen

·         Ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Kasserer

·         Holde kontroll på ut- og innbetalinger

·         Fakturering av kontingent og treningsavgifter

Sekretær

·         Føre protokoll fra alle styremøter og referat fra medlemsmøter

Andre oppgaver som fordeles blant styrets medlemmer

·         Oppdatere hjemmeside og Facebook-side

·         Drive medlemsregistrering og holde registeret oppdatert

·         Ansvar for sponsorer og -kontrakter/avtaler

·         Ansvar for politiattestordningen

·         Holde kontakten med (lederne av) undergruppene i laget

 Styrets arbeid

 • Hovedstyret har møter ca én gang i måneden eller så ofte det er nødvendig
 • Sted: hjemme hos ett av styremedlemmene, i kiosken på kunstgrasbana, på Fløygir eller andre egnede steder
 • Styret holder kontakt og tar enklere avgjørelser gjennom egnede kanaler som epost, Messenger, Facebook etc.
 • Det til enhver tid sittende styre avgjør når og hvor ofte de vil ha med lederne for undergruppene på hovedstyremøtene, etter behov

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e‑post eller telefon, se lovnorm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm § 9.

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for valgkomité og kontrollkomité (lovpålagt), går frem av klubbens lov.

Styret har mandat til å oppnevne de grupper eller funksjoner de til enhver tid ser behov for. For slike utvalg bør ansvar, mandat og hovedoppgaver beskrives av styret når de opprettes.

Eksempler på styreoppnevnte funksjoner/utvalg:

 • Trener (i fotball etc)
 • Dommermansvarlig
 • Anleggsansvarlig
 • Dugnadsansvarlig (for f eks Mjøsa rundt)
 • Prosjektgrupper/arrangementsansvarlig (Åneskøl opp, Eidsvollkarusellen og lignende)

Les mer:
Eksempel på retningslinjer for revisorer

Eksempel på retningslinjer for valgkomiteen

Feiring IL har en egen lov, basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen.

Les mer her.

Medlemskap

Man melder seg inn i Feiring IL via nettstedet https://minidrett.nif.no/

Fyll inn personopplysninger og eventuelle familierelasjoner. Ved innmelding av barn, må man oppgi kontaktinformasjon til foresatte. Alle medlemmer har en egen personlig side på Min Idrett som man selv må oppdatere. Den kan også oppdateres av styret i FIL. Her kan medlemmer, utøvere, tillitsvalgte og styremedlemmer melde seg på arrangementer og kurs, finne informasjon om lisensinnbetaling, kommende aktiviteter og andre tjenester.

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes og tas da ikke inn igjen før kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder to års kontingent, skal medlemskapet opphøre ved at det blir strøket fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må idrettskretsen kontaktes for info om prosedyrer.

Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Klubben kan vedta ulike typer kontingenter (barn, ungdom, voksne, familie). Alle må uansett registreres med navn, fødselsdato, adresse og e‑postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

Fra 2021 er medlemskontingenten for voksne enkeltmedlemmer 200 kr, for barn, enkeltmedlemmer 150 kr. Familiepris slår inn når man er minst én voksen og ett barn i relasjon i medlemsregisteret. Da betaler den ene voksne 200 kroner, mens alle andre familiemedlemmer i relasjonen betaler 100 kr, uansett alder.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgift, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler ved deltakelse i konkurranser og kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Treningsavgift

Treningsavgiften i Feiring IL gjelder alle som deltar i en form for organisert trening (fotball, allidrett, ski, «dametrim» i sal etc.). Det er ikke avgift for skiturer eller torsdagstrimmen («ut og gå, kaffe etterpå»).

Treningsavgift fastsettes av hovedstyret og er per 2020 på kr 600 i året fra det året man fyller 6 år. Alle betaler kun én treningsavgift, uansett hvor mange aktiviteter man er med på.

Alle må betale inn treningsavgift via Vipps nr 621334. Man velger hovedaktivitet (allidrett, fotball eller dametrim), fyller inn 600 kr og merker med navn på den det gjelder. Man kan være med på en aktivitet gratis én gang for å prøve, for så å betale fra andre gang.

Det er mulig å søke om fritak for treningsavgift. Da henvender man seg direkte til leder@feiringil.no eller gruppeleder på den aktiviteten man er med på. Basert på individuell vurdering av sosiale eller økonomiske hensyn behandles slike søknader naturligvis konfidensielt.

Startkontingenter – deltakeravgifter

Feiring IL betaler startkontingent for individuelle deltakere opp til 18 år i konkurranser som for eksempel langrenn. Kasserer får faktura fra arrangør eller melding om utleggsrefusjon fra deltaker.

Ved deltakelse i lagidretter kreves det lagsavgifter som idrettslaget betaler. Den enkelte utøvers avgifter i lagidretter er dekket gjennom treningsavgiften.

Feiring IL tilbyr:

 • Fotball 5-14 år
 • Allidrett 4-10 år
 • Saltrening (over 15 år)
 • Sykkelgruppe
 • Skitrening i vinterhalvåret (barneskolealder)
 • Skiturer i vinterhalvåret til hytter på åsen
 • Ukentlige gåturer med kaffespleis
 • Store arrangementer som Mjøsa rundt og Åneskøl opp
 • Deltakelse i Skikarusell
 • Deltakelse i Terrengkarusell
 • Kjøring av skiløyper over hele Feiringåsen, som kobles på Toten og Eidsvoll/Hurdal
 • Merking av løyper og stier som gir et bredt tilbud for turer vår/sommer/høst. Kart fås kjøpt av trimogtur@feiringil.no

Barne- og ungdomsidrett

FIL ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig. Barneidretten er viktig, derfor legges mye vekt på aktivitetsglede helt fra småbarnsalder (allidrett).

Barneidrett

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skjer på barnas premisser, de har det trygt, har venner og trives, opplever mestring og får påvirke egen aktivitet. Barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere.

Les mer: Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Ungdomsidrett

Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for at ungdom kan bli så gode som de selv vil, man legger til rette både for dem som vil konkurrere og dem som ikke ønsker å konkurrere, ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet, bidra med det de kan, får utdanning eller kurs for å utvikle seg.

Les mer: Retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges Idrettsforbund

Funksjonshemmede
Feiring IL har per i dag ikke noe spesifikt tilbud for funksjonshemmede, men vi legger til rette for at utøvere med funksjonsnedsettelse skal ha en naturlig plass i klubben.

Les mer: Informasjon om Idrett for funksjonshemmede fra Norges Idrettsforbund

Reise i regi av klubben

På alle reiser i regi av FIL (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det være en ansvarlig reiseleder fra avreise til hjemkomst (forelder, trener eller annen frivillig). Alle barn under 10 år skal ha følge av en voksen hvis reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt. Husk politiattest for voksne som er med mindreårige på utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.

Åneskøl opp - hjemmeside og Facebook-side

Mjøsa rundt - hjemmeside og Facebook-side

Terrengkarusell - hjemmeside og Facebook-side

Skikarusell - hjemmeside og Facebook-side

Vi jobber med et årshjul der aktiviteter og arrangementer på tvers av hele Feiring IL er synlige og samlet. (KOMMER!)

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov

Det er kun foreldre som selv har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet.

Les mer:
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • krav om politiattest
 • kompetansetilbud/kursmuligheter for trenere
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning …)
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben.

For utøvere, medlemmer (som har betalt avgift) og trenere gjelder avtale om kjøp av klubb-klær og annet treningsutstyr hos Intersport Råholt på Amfi. Vi får 15 prosent avslag ved å oppgi at man hører til Feiring IL. (KOMMER: lenke til avtale med butikken)

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine utøvere/lag. I lagidretter samarbeider trenerne med eventuell lagleder om organiseringen av aktivitetene laget deltar i.

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere

Klubben er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov
 • krav om politiattest
 • kompetansetilbud/kursmuligheter for trenere
 • man kan dele informasjon om aktiviteter på FILs Facebookgruppe
 • Fotballgruppas Kvalitetsklubb-prosjekt
 • Arbeidsoppgaver som fordeles i fotballgruppa er blant annet: foreldremøter, fair play-regler, foreldrevettregler, kioskansvar, cup-påmelding, dugnadsinkalling, hjemmekamp-arrangering, skaffe dommere, rekruttere spillere, oversikt og orden på utstyr, drakter, førstehjelpsutstyr etc.

Lagleder

Laglederens oppgaver avtales til enhver tid med treneren for laget, men laglederen er normalt lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer.

Oppmenn/lagledere bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • klubbens aktivitetstilbud
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov
 • krav om politiattest
 • kompetansetilbud/kursmuligheter for trenere
 • at man som gruppemedlem også er trener for ungene
 • man kan dele informasjon om aktiviteter på FILs Facebookgruppe

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov
 • krav om politiattest
 • kompetansetilbud/kursmuligheter for trenere
 • at man som gruppemedlem også er trener for ungene
 • man kan dele informasjon om aktiviteter på FILs Facebookgruppe

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov
 • mye av aktiviteten/oppgavene foregår utendørs, i skog og mark
 • man kan dele informasjon om aktiviteter på FILs Facebookgruppe

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • treningsavgift og medlemsregistrering
 • dugnadsplikter og -behov
 • å arrangere Mjøsa rundt er gruppas ene, store hovedansvar
 • man kan dele informasjon om aktiviteter på FILs Facebookgruppe

Årshjul

Denne kalenderen/terminlista viser de viktigste tingene som skjer i Feiring IL hvert år og hva hovedstyret må huske på. (LENKE KOMMER)

Medlemshåndtering

Feiring IL benytter det elektroniske medlemssystemet KlubbAdmin og sender fakturaer til medlemmene herfra. Dette administreres av kasserer ved hjelp av hovedstyret.

Kommunikasjon

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside. I tillegg har vi en åpen Facebook-gruppe der alle kan bli medlemmer, der alle kan publisere informasjon og bidra med innspill og spørsmål.

Hver enkelt gruppeleder kommuniserer med sine medlemmer via epost og andre kanaler egnet for gruppas aktivitet og deltakere. Eksempler er Facebook og Spond.

Arbeidsgiveransvar

Feiring IL har aldri hatt og har per 2020 ingen ansatte. Vi er derfor ikke medlem av noen arbeidsgiverforening, det foreligger ingen tariffavtale, rutiner for ansettelser, personalansvar eller andre arbeidsavtaler.

Alle som har påtatt seg tillitsverv i klubben, må være medlemmer av klubben eller være underlagt idrettens regelverk gjennom en avtale.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

FIL har ansvar for at klubbens lokaler og anlegg er i forsvarlig stand og trygge å oppholde seg i. FIL har utarbeidet en kontrollrutine for el-anlegg (LENKE TIL hms/el-tilsyn-rapport kommer!)

Kurs og utdanning

Feiring IL støtter trenere, lagledere og gruppemedlemmer som ønsker å gå på kurs for kompetanseheving i idretten. Styret har mandat til å bevilge økonomisk bistand/betale for kurs i regi av kretsen, forbundet eller andre relevante aktører.

Les mer: Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund

Antidopingarbeid

Feiring IL og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Vi tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

Les mer: Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Feiring IL oppfordrer medlemmer og foreldre om å stille på dugnad, men deltakelsen er basert på frivillighet.

Feiring IL drives utelukkende av frivillige. Hovedstyret og gruppestyrer, trenere, løypekjørere og alle andre – inkludert foreldre, foresatte, søsken - stiller opp uten å motta lønn.

Den ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode, svært rimelige aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses. Noe av det viktigste man trenger foreldre og andre medlemmer til, er å gjøre en innsats under arrangementer som Mjøsa rundt, Åneskøl opp og terreng- og skikarusell.

I tillegg kommer det å bemanne kiosk under fotballkamper og andre arrangementer, være parkeringsvakt, holde idrettsplassen og kunstgrasbana i god stand.

Det frivillige arbeidet som kommer hele idrettslaget og alle medlemmene til gode, kalles «dugnad».

Man kan ikke regne med å ha sitt barn med på aktiviteter i regi av Feiring IL uten å også stille på dugnad ved flere anledninger gjennom året. Dugnadsarbeid gir mange gode, sosiale opplevelser og en følelse av å bidra til et viktig fellesskap for både unger og voksne. Din innsats blir satt stor pris på!

Les mer: Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund

Feiring IL krever politiattest av alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Personer som tidligere er dømt for, eller for tiden siktet eller tiltalt, for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad i politiattesten og kan ikke nyttes av idrettslaget.

 • Etter årsmøtet skal ett av hovedstyrets medlemmer utpekes som ansvarlig for politiattester. Leder for hovedstyret er vararepresentant. Ledere i undergruppene har ansvar for å informere de enkelte trenerne om at man må ha politiattest.
 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for lederen av den aktuelle undergruppa.
 • Politiattest-ansvarlig lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Feiring IL gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Styret har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Styret har ansvar for at klubbens midler brukes og forvaltes forsiktig, at man har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

Økonomihåndbok for Feiring idrettslag

Knyttet til regnskap og økonomi skal styret:

 • utarbeide et realistisk budsjett
 • sikre at regnskapet føres fortløpende
 • sikre at klubben har en egen bankkonto
 • påse at det kreves to signaturer i banken
 • påse at klubben har tegnet underslagsforsikring
 • påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité

Les mer: Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til datoen de fyller 13 år. Klubben må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten (OPPDATERES)

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

Les mer: Informasjon om Idrettsforsikring for barn

Feiring IL eier Feiring idrettsplass. Her er det:

 • kunstgressbane i størrelse nierfotball
 • ballbinge
 • pumptrackbane for sykler og brett
 • kiosk
 • lagerkontainer med båser for hver undergruppe

I tillegg kommer:

 • lagerhall ved Nordgardsgrinda
 • to snøscootere
 • en tilhenger
 • en tidtakerbu med hengerfeste
 • snøfreser
 • x antall step-kasser
 • treningsmatter
 • strikker, vester og småutstyr til tirsdagstreninga/dametrimmen
 • to sikringsskap/strømpunkter: Feiringvegen 1256 (idrettsplassen) og Kjerkelinna 143 (lysløypa)
 • drakter til fotballag
 • telt til bruk på matstasjoner, fotballturneringer, stands etc
 • lamineringsmaskin
 • elektrisk motorsag
 • tre ryggsekker med utstyr for kvisting og merking av løyper
 • allidrettsgruppas utstyr som oppbevares i skolens gymsal (baller, hockeykøller, matter etc)
 • to høyttalere (disponeres til vanlig av allidrett)
 • skøytebane-pingviner

FIL disponerer:

 • garasje ved Feiring skole
 • lagerrom på nordsiden av Feiring skole

FIL kan låne ut:

 • pulk til bruk på snø
 • to par truger

Personlig utstyr:
Utøvere må selv stå for sko, leggskinn og strømper til fotball, samt ski, staver og nødvendig utstyr til skiidrett.

Klubbens utstyr:
Klubben sørger for drakter, shortser og baller til fotball, samt alt utstyr til allidrett og treningsutstyr til «dametrimmen».

Æresmedlemmer utnevnes av hovedstyret. Styret etterlyser aktuelle kandidater, eller kommer selv opp med slike. Det utnevnes ikke årlig, men når man mener man har verdige kandidater. Æresmedlemmer kunngjøres på årsmøtet og får livslangt gratis medlemskap i Feiring IL.

Det er vedtatt flere felles retningslinjer i idretten som gjelder for alle klubber.

Følgende maler og eksempler finnes på www.klubbhåndboken.no:

Retningslinjer valgkomité, Retningslinjer for utdanningsansvarlig, Retningslinjer revisorer og kontrollkomité, Retningslinjer foreldre/foresatte, Retningslinjer utøvere, Retningslinjer trenere, Retningslinjer alkohol, Retningslinjer mobbing, Retningslinjer for reiseleder ved representasjon, Retningslinjer skikk og bruk e‑post