Årmøteprotokoll FIL, 05.03.2023

Her kan dere lese referatet fra årsmøtet som ble holdt på Fløygir .

 

Antall personer til stede: 11 medlemmer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Godkjent

Sak 2: Velge dirigent

Nina Stensby Bakken velges som dirigent

Enstemmig vedtatt

Sak 3: Velge referent

Miriam Hagen velges som referent

Enstemmig vedtatt

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Ståle Melby og Irene Bjørndal velges til å skrive under protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Godkjent av årsmøtet

Sak 6: Godkjenne sakslista 

Godkjent av årsmøtet.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Godkjent av årsmøtet.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger 

Knut-Harald Flesvik redegjør for fotballgruppa, Irene Bjørndal for trim og tur. Nina Bakken redegjør for årsmeldingen til hovedstyret, allidrettsgruppa, skigruppa og sykkelgruppa. Rapportene fra de ulike gruppene ligger tilgengelig på nettsiden til FIL.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap

Bjørn Saksberg presenterer kort tallene i regnskapet

Inntektskilder for FIL ble presentert.

 Ingen kommentar til regnskapet.

Årsregnskap godkjent.

 

Kontrollutvalgets beretning blir lest opp

Kommentar:

 • Bjørn kan melde om nok et godt økonomisk år. «Fresulf» er fullstendig nedbetalt, og vi går med overskudd.
 • «Stripe» (Spond). Det bør gjøres en innsats for å opplyse medlemmer om at dette er inntekter til idrettslaget som ikke krever innsats fra medlemmene foruten noen tastetrykk.
 • «Fremtind forsikring» (ved Arild Askeland). Midlene herfra, 10 000kr, må redegjøres for hvor brukes. Tanken er at de spyttes inn i allidrettens «Bootcamp» våren 2023.
 • Kommentar om at Trim og tur skulle stått med totalt -31.000kr, ikke -51.000kr, da de har fått 20.000kr fra Toten sparebank. Disse midlene er antakelig satt som inntekt på hovedstyret.
 • Kontrollkomiteen har signert og godkjent regnskapet.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker – en sak innkommet

 • Det er ønske om at idrettslaget opprettholder arbeidet med større og langsiktige planer. Det er opprettet en gruppe som arbeider med dette framover, bestående av Ståle Melby, Kennet Flatmo, Bjørn Saksberg og Halvor Sjuve. Eksempler på prosjekter det har vært snakk om:
 • Klubbhus
 • Anlegg på idrettsplassen
 • Flerbrukshall
 • Muligheter for å vekke liv i sykkelgruppa

 

Styret bør etter hvert ha et møte med prosjektgruppa for å se på prioriteringsrekkefølge.

Årsmøtet vedtar at gruppen er opprettet, og gleder seg til å se hva det munner ut i!

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 

Hovedstyrets innstilling er å fortsette nåværende kontingent uendret.

 • Det kom forslag om at utgiftene, særlig for de yngste, settes ned dagens økonomiske situasjon tatt i betraktning.
 • Felles idrettsdrakter er viktig for fellesskapsfølelsen, men koster! Anskaffelse av dette kan være et innhugg i økonomien for noen. Forslag om at idrettslaget er med å sponse en andel av dette for klubbens medlemmer, barn.
 • FIL har lave treningsutgifter sammenliknet med andre klubber, men det vil sende gode signaler om vi er en klubb som synlig prioriterer mulighet for deltakelse for alle.
 • Det finnes en økonomisk støtteordning for medlemskontingenter gjennom kommunen, men vi vet at dette kan være vanskelig å benytte seg av for de som trenger det.
 • Idrettslaget purrer i dag på ikke-betalte treningsavgifter, men det får ikke konsekvenser for medlemmene som ikke betaler.
 • Kunne vi opprettet en BUA-ordning der både idrettsklær- og utstyr kan doneres?

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

 • Nina viser årets budsjett på storskjerm. Bjørn kommenterer.
 • Søknader om spillemidler på løypemaskinen.

Budsjettet godkjennes av årsmøtet.

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan (se vedlegg: Organisasjonskart 2023)

 • Organisasjonsplanen ser lik ut som tidligere år med unntak av en endring.
 • Nytt for året at sykkelgruppa er satt som sovende.

Sak 14: Foreta følgende valg:  

Innstiling til årsmøtet FIL 2023

Hovedstyret:

Leder: Nina Stensby Bakken – gjenvalg 1 år

Styremedlem: Miriam Hagen – ikke på valg, 1 år

Styremedlem: Helene Sjuve – ikke på valg, 1 år

Styremedlem: Bjørn Saksberg – gjenvalg, 2 år

Styremedlem Guri Nærbøe Nordahl -ny, 2 år

Ut: Ingen Lise Olsen

Enstemmig valgt.

Allidrettgruppa:

Linda Kristiansen Dokken – gjenvalg 1 år

Ståle Reegård Lie – gjenvalg, 2 år

Monica Almeli – gjenvalg, 2 år

Torry Hedlo – gjenvalg, 2 år

Martin Berger – ikke på valg, 1 år

Arne Saksberg – ny – 2 år

Enstemmig valgt.

Skigruppa:

Leder: Halvor Sjuve – Gjenvalg 1 år

Bjørn Saksberg – Ikke på valg, 1 år

Anett Kittelsen Flesvik – Ikke på valg, 1 år

Enstemmig valgt.

Trim og Turgruppa:

Leder: Kai Melby – gjenvalg, 1 år

Irene Bjørndal – gjenvalg, 2 år

Alf Skålerud – ikke på valg, 1 år

Aina Haarberg – ikke på valg, 1 år

Even Anders Tosterud – ikke på valg, 1 år

Enstemmig valgt.

Fotballgruppa:

Leder: Knut Harald Flesvik – gjenvalg 1 år

Øystein Rydland – ikke på valg, 1 år

Solveig Røyse – ikke på valg, 1 år

Eldri Berger Askeland – gjenvalg, 1 år

Kristin Hove – ny, 2 år

Ut: Jette Stigersand

Enstemmig valgt.

Kontrollutvalg:

Leder: Ragnar Flesvik – ikke på valg, 1 år

Leif Røise – ikke på valg, 1 år

Vara: Bernt Bjørndal – ikke på valg, 1 år

Enstemmig valgt.

Sykkelgruppe:

Sovende gruppe, administrerers av hovedstyret

Håndballgruppe: Sovende gruppe, administreres av hovedstyret

Friidrett gruppe: Sovende gruppe, administreres av hovedstyret

Enstemmig valgt.

 Valgkomite:

Leder: Monica Almeli, 1 år igjen

Ståle Melby, 1 år igjen

Kristina Misvær, ny, 2 år igjen

Knut Inge Henriksen, ny, 2 år igjen

Ut: Håvard Bakken og Ida Melby

Enstemmig valgt.

 

Inger Lise Olsen, Jette Wiik Stigersand, Ida Melby og Håvard Bakken takkes av.
Referent Miriam Hagen