Saksliste og årsdokumenter

Velkommen til årsmøte i Feiring IL søndag 5.mars kl 19.00 på Fløygir

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslista

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

(se vedlegg: Arsberetning-Feiring-IL-2022

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap (se vedlegg: Regnskap 2022) og Kontrollutvalget beretning (se vedlegg: Kontrollutvalg, rapport regnskap 2022

Sak 10: Behandle forslag og saker – 1 sak innkommet

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg:Feiring IL – Budsjett-2023)

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan (se vedlegg: Organisasjonskart Feiring IL 2023)

Sak 14: Foreta følgende valg:(se vedlegg Valgkomite innstilling 2023)

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer (velges samlet)

14.4               Varamedlemmer – tradisjonelt har det vært lederne av de andre gruppene.

14.5               Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.6               Medlemmer av kontrollutvalg (tidligere revisorer).

14.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

14.8               Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem

Med vennlig hilsen
styret i Feiring IL