Årsmøteprotokoll fra 14. mars 2022

Her kan du lese referatet fra årsmøtet i Feiring Idrettslag mandag 14. mars 2022.

 

Årsmøte FIL, Fløygir 14.03.22

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Antall stemmeberettiget: 14 frammøtte medlemmer

Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Velge dirigent –

Styrets forslag, Anne Ekornholmen.

Enstemmig vedtatt

Sak 3: Velge referent –

Styrets forslag, Nina Stensby Bakken.

Enstemmig vedtatt

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen –

Styrets forslag, Kathrine Brodshaug og Jørn Brodshaug.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Godkjenne innkallingen –

Enstemmig vedtatt

Sak 6: Godkjenne sakslista –

Enstemmig vedtatt

Sak 7: Godkjenne forretningsorden –

Enstemmig vedtatt

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne viser frem på storskjerm og leser opp årsberetningen, fra både hovedstyret og alle undergruppene.

Ingen spørsmål eller kommentarer.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning  

Anne leser opp resultatet og de ulike avdelinger. Det endelig årsresultat ble 657 088,-

Årsregnskap godkjent.

Anne viser frem på storskjerm og leser og opp revisorberetning.

Kommentar: hva er status på punktet «strømutgifter for nedlagte anlegg?»

Det kan bekreftes fra Bjørn Saksberg at det pr i dag, 14.03.22, er nedlagt

Revisors beretning Godkjent.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker –

Ingen innkommende saker har kommet inn.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Anne viser frem på storskjerm og går igjennom gjeldende medlemskontingent

Ingen andre forslag kom frem. Enstemmig vedtatt at den blir som den har vært.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg: Feiring IL – Budsjett-2022)

Anne viser frem budsjettet på storskjerm. Bjørn kommer med noen kommenterer. Persløpet ligger under friidrettsgruppa. Har lagt inn lave tall der.

Kommentarer Anne: dette budsjettet/tallene er det hovedstyret mener FIL kan leve godt med.

Kommentarer Sjuve: tallene på skigruppa kommer til å være mye mer i minus pga den store investeringen av løypemaskinen.

Budsjett 2022 enstemmig vedtatt

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan –

Anne viser frem og forklarer kort hvordan idrettslaget er bygd opp.

Kommentar Anne: hva gjør vi med sykkelgruppa? Tenke på andre type arrangement enn Mjøsa rundt? Dette må det eventuelt bli et årsmøtevedtak på, så inntil videre står sykkelgruppa «urørt».

Kommentar Leif Henning (valgkomiteen) – det må komme noen som har en entusiasme. Dette vil bli det siste året Jostein Tofte sitter i sykkelgruppa. Gruppa bør nok legges hvilende en stund.

Kommentar Anne – Det nye styret bør komme opp med en plan om andre måter å organisere en sykkelgruppe på.

Kommentar Bjørn – starte gruppa litt fra starten av. Ikke bare tenke arrangement, men trening rett og slett.

Kommentar Anne – må ikke være store konkurranser. Men rett og slett trening slik man arrangerte spinning tidligere.

Organisasjonsplan enstemmig vedtatt videreført fra 2021 uten endringer.

Sak 14: Foreta valg – 

Hovedstyret:
Leder: Ingen forslag, da Anne Ekornholmen ikke tar gjenvalg

Styremedlem: Inger-Lise Olsen (gjenvalgt 1 år), Miriam Hagen (ny 2 år)
Ikke på valg: Bjørn Saksberg (1 år igjen), Nina S. Bakken (1 år igjen)
Ut: Anne Ekornholmen, Stig Røset

Enstemmig valgt

Sykkelgruppa:
Jostein Tofte (gjenvalgt 1 år)

Enstemmig valgt

Allidrettgruppa:
Leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Martin Berger (ny 2 år)
Ikke på valg: Monica Almeli (1 år igjen), Ståle Reegård Lie (1 år igjen), Torry Hedlo (1 år igjen)
Ut: Thomas Sandviken

Enstemmig valgt

Skigruppa:
Leder: Halvor Sjuve (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Bjørn Saksberg (gjenvalgt 2 år), Anett Kittelsen Flesvik (gjenvalgt 2 år) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Fotballgruppa:
Leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalgt 1 år)
Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalgt 2 år), Solveig Røise (gjenvalgt 2 år) Ikke på valg: Jette Stigersand (1 år igjen), Eldri Berger (1 år igjen) Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Trim og Turgruppa:
Leder: Kai Melby (1 år igjen)
Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalgt 2 år), Even Anders Tosterud (gjenvalgt 2 år), Alf Skålerud (gjenvalgt 2 år)
Ikke på valg: Irene Bjørndal (1 år igjen)
Ut: Ingen

Enstemmig valgt

Kontrollutvalg:
Leder: Ragnar Flesvik (ny 2 år)
Styremedlem: Leif Røise (ny 2 år), Bernt Bjørndal (Ny vara 2 år)
Ut: Nina G. Stefferud, Elin Langård og Martin Berger

Enstemmig valgt

Kommentarer fra Valgkomitéen:
– Mjøsa Rundt er det usikkert om blir avholdt i 2022. Det anbefales sykkelgruppa settes passiv til denne tas tak igjen, men at det fortsatt jobbes med fremtiden til Mjøsa Rundt og generelt på sikt.

– Skigruppa har fortsatt bistand fra Kai Gjestvang, Geir Aasen og Halvor Sjuve med kjøring av skiløyper

– Valgkomitéen har forespurt mellom 40-50 personer for å finne ledervervet.

Kommentar Anett Kittelsen som sitter som styremedlem i Eidsvoll Idrettsråd: Flere idrettslag lønner faktisk nå sine ledere. Blant annet Hurdal har gjort dette i flere år. Kan det være FIL står ved et slik veiskille?

Kommentar Anne Ekornholmen – syntes ledere i undergruppene gjør en mye større jobb! Flere som sliter med å finne ledere i andre organisasjoner.

Kommentar Halvor Sjuve – man bør passe på at ikke alle står på valg likt (fordelt mellom 1 og 2 år)

Kommentar Anne – man bør helt klart ha det som mål hos alle gruppene. Men dette er vanskelig å få til i praksis da noen kanskje sier ifra seg oppgaven et år tidligere osv.

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

Rettelse: hovedstyre gis fullmakt til å finne representanter

Enstemmig vedtatt

Valg av ny valgkomité
Monica Almeli (gjenvalg, 2 år)
Ikke på valg: Ida Melby, Håvard Bakken (1 år igjen)
Ny: Ståle Melby (2 år)
Ut: Leif Henning Nordahl

 

Referent

Nina Stensby Bakken

 


Referat fra årsmøtet 8. mars 2020

Protokoll fra årsmøte Feiring IL

Fløygir, 8. mars 2020

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

                Det var 23 stemmeberettigede til stede ved starten av møte.

                Alle de stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent

                Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av referent

                Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt.

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

                Åshild Flatmo og Irene A Bjørndal ble enstemmig valgt

Sak 5. Godkjenne innkalling

                Innkalling godkjent

Sak 6. Godkjenne saklisten

                Sakliste godkjent

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

                Forretningsorden godkjent

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne leste opp fra både idrettslagets årsberetning og de ulike gruppenes årsmelding.  Hun informerte også om at alt er å finne på idrettslagets hjemmeside.

Årsberetningen og gruppenes årsmelding enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslaget regnskap og revisors beretning

Bjørn Saksberg gikk raskt igjennom regnskapet og informerer om at FIL nå har ca 1.7 mil på bok. Han la også til at verdiene nå er avskrevet ned til 0.

Åshild Flatmo gikk igjennom revisors beretning. I det store og hele var regnskapet ryddig og oversiktlig ført. Enkelte bilag var noe mangelfullt merket og manglet også spesifikasjoner av hva kostnadene gjelder. Rutiner for bilagshåndtering må skjerpes. Revisorene går ut i fra at styret jobber med rutiner for bilagshåndtering. Viktig at bilag signeres av to i styret.

FIL har vært utsatt for en vellykket svindel (pishing) som i etterkant har blitt ryddet opp i og tilbakebetalt av DNB som håndterer utenlandskbetalinger.

Revisorene mener at regnskap og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at det fremlagte regnskapet anbefales godkjent.

Budsjett godkjent.

Sak 10. Behandle forslag og saker.

                Ingen forslag eller saker kom inn.

Sak 11. Fastsette medlemskontingent og fastsette treningsavgift, eventuelt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Anne Ekornholmen informerte om Norges Idrettsforbund regelverket som nå legges om. Det går i korte trekk ut på at alle medlemmer fra 2021 må ha en kontingent knyttet til seg. Èn pris per hode. NIF har altså i praksis kuttet ut familiemedlemskap, og på grunn av faktureringssystemet må vi derfor også endre oss. Familiemedlemskap i dag er kr 500 uansett hvor mange personer det er snakk om. Styret har hatt som mål å i så liten grad som mulig endre den reelle innbetalte kontingenten. FIL har følgende forslag til medlemskontingent: Voksne enkeltmedlemmer 200 kr – som i dag. Barn, enkeltmedlemmer 150 kr – som i dag. Familiepris slår inn når man er minst én voksen og ett barn i relasjon i medlemsregisteret. Da betaler den ene voksne 200 kroner, mens alle andre familiemedlemmer i relasjonen betaler 100 kr, uansett alder.

                Foreslått medlemskontingent godkjent

Det kom i tillegg opp spørsmål angående treningsavgifter – at det er uklart for mange medlemmer/undergrupper når treningsavgifta faktureres og om den er tilbakevirkende eller man betaler i forkant. Det er fordeler og ulemper både med betaling på våren og på høsten, men hovedregel er at betaling av treningsavgift gjelder for inneværende år. Hovedstyret skal i løpet av året utarbeide bedre info og rutiner på dette.

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

                Budsjett godkjent

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan

Forslag fra styre om å la organisasjonskartet stå selv om to av gruppene (friidrett og håndball) som står oppført er «sovende».

                Organisasjonsplan godkjent

Sak 14: Valg:

Hovedstyret :

Valgkomiteens innstilling til Styreleder : Anne Ekornholmen (gjenvalg)

Vedtak: Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Nina Stensby Bakken (gjenvalg)

Vedtak: Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Bjørn saksberg, Stig Røset, Inger-Lise Olsen og Knut Harald Flesvik. (1. år igjen)

Kommentar: det ble noen kommentarer til at alle i hovedstyret nå står på valg neste år. Det er en situasjon som ikke er heldig, fordi vi da risikerer at alle slutter samtidig og neste styre må starte helt på scratch. Dette ble diskutert litt av årsmøtet, og styret er klar over problemet. Beslutningen er at hovedstyret har med seg dette gjennom året og internt kommer til enighet når det nærmer seg nytt årsmøte at en eller flere eventuelt sier ja til gjenvalg.

Øvrige styremedlemmer :

                Sykkelgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Jostein Tofte (gjenvalg)

Vedtak: Jostein Tofte ble enstemmig valgt

 

Allidretsgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalg)

Vedtak: Linda Dokken ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstillig til styremedlem: Thomas Sandviken (ny 2 år)

Vedtak: Thomas Sandviken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Solveig Fagerli, Hans Jacob Michaelsen, Ståle Lie, Kristin Hove. (1 år igjen)

Ut: Arne Saxhaug

Skigruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Halvor Sjuve (ny 1 år)

Vedtak: Halvor Sjuve ble enstemmig valgt

Styremedlem: Bjørn Saksberg og Anett Kittelsen Flesvik. (Ny 2år)

Vedtak: Bjørn Saksberg og Anette K.Flesvik ble enstemmig valgt

Ut: Kai Gjestvang, Rebecca Setsaas og Egil Jacobsen

 

Fotballgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalg)

Vedtak: Knut Harald Flesvik ble enstemmig valgt

Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalg) Solveig Røise (ny 2 år)

Vedtak: Øystein Rydland og Solveig Røise ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Kenneth Flatmo, Terje Rogstad og Jette Stigersand. (1 år igjen)

Ut: Elin Langård

Trim og Turgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Kai Melby (gjenvalg)

Vedtak: Kai Melby ble enstemmig valgt

Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalg) Even Anders Tosterud (Ny 2 år)

I              Ikke på valg: Irene Bjørndal og Alf Skålerud (1 år igjen)

Ut: Arild Askeland og Einar Tosterud

 

Revisor/Kontrollutvalg:

Valgkomiteens innstilling: Elin Langård (Ny 2 år) og Martin Berger (Varamedlem! Ny 2 år) Vedtak: Elin Langård og Martin Berger ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Nina G Stefferud

Jostein Tofte har ei gruppe i ryggen som kan hjelpe til, men som ikke ville sitte i gruppa.

I skigruppa fortsetter Kai Gjestvang og Geir Aasen å kjøre skiløyper med Halvor Sjuve.  Samt alle som gikk ut har sagt de kanbidrar med å hjelpe til på skikarusellrennet.

Sak 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene:

Vedtak: enstemmig vedtatt at styret har fullmakt til å oppnevne representanter.

Annet:

Det ble gitt ut gavekort fra Intersport Eidsvoll til de som gikk ut av Feiring Idrettslag. Åshild Flatmo, Kai Gjestvang og Eirik Gjestvang ble takket for god innsats.