Saksliste og årsmøtepapirer – med lenke til møte

Vi har tidligere innkalt til årsmøte Feiring IL – søndag 14. mars kl 19.00 på digitalt / på Zoom

Du bruker denne lenka for å delta: https://us05web.zoom.us/j/85118040439?pwd=YUFxU2FPRlg4UnZ6OTh6VlgrcFpUUT09

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslista

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger (se vedlegg: Årsberetning 2020)

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning (se to vedlegg: Feiring IL – regnskap 2020_2Revisorberetning 2020)

Sak 10: Behandle forslag og saker (se to vedlegg: Årsmøte sak løypemaskin og Årsmøtesak lysløype)

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Hovedstyrets innstilling/forslag er å fortsette nåværende kontingent uendret.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett (se vedlegg: Budsjett-2021)

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan (se vedlegg: Organisasjonskart)

Sak 14: Foreta følgende valg: (se vedlegg: Valgkomitéen sin liste, Valg FIL 2021)

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer (velges samlet)

14.4               Varamedlemmer – tradisjonelt har det vært lederne av de andre gruppene.

14.5               Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.6               Medlemmer av kontrollutvalg (tidligere revisorer).

14.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Styrets forslag er det siste – at årsmøtet gis fullmakt til å finne representanter til disse møtene.

14.8               Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem
Monica Almeli sitter (1 år igjen), Håvard Bakken (2 år), Ida Melby (2 år), Leif Henning Nordahl (1 år)

Med vennlig hilsen
styret i Feiring IL