Saksliste og papirer til årsmøte 2020

Vi viser til tidligere offentliggjort innkalling til årsmøte i Feiring Idrettslag 8. mars kl 19.00 på Fløygir.

Den er også sendt ut til alle medlemmer på epost, samt publisert i flere av FILs Facebook-grupper.

Her er årsmøtepapirer: 

Årsberetning 2019

Årsregnskap (2019) – Lukket BS 2020-01-02 – (2019-01-01 – 2019-12-31)

Forslag til Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 

Styrets forslag til medlemskontingent for 2021

Feiring ILs Organisasjonsplan 2020

 

Velkommen til årsmøte!

 

Saksliste for årsmøte i Feiring Idrettslag 2020

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap og revisors beretning

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent (se vedlegg) og fastsette treningsavgift, eventuelt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer (velges samlet)

14.4               Varamedlemmer

14.5               Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.6               Medlemmer av kontrollutvalg (nytt, erstatter revisorer)

14.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.8               Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem