Referat fra årsmøtet 8. mars 2020

Protokoll fra årsmøte Feiring IL

Fløygir, 8. mars 2020

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

                Det var 23 stemmeberettigede til stede ved starten av møte.

                Alle de stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2. Valg av dirigent

                Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt.

Sak 3. Valg av referent

                Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt.

Sak 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

                Åshild Flatmo og Irene A Bjørndal ble enstemmig valgt

Sak 5. Godkjenne innkalling

                Innkalling godkjent

Sak 6. Godkjenne saklisten

                Sakliste godkjent

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

                Forretningsorden godkjent

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger

Anne leste opp fra både idrettslagets årsberetning og de ulike gruppenes årsmelding.  Hun informerte også om at alt er å finne på idrettslagets hjemmeside.

Årsberetningen og gruppenes årsmelding enstemmig vedtatt.

Sak 9. Behandle idrettslaget regnskap og revisors beretning

Bjørn Saksberg gikk raskt igjennom regnskapet og informerer om at FIL nå har ca 1.7 mil på bok. Han la også til at verdiene nå er avskrevet ned til 0.

Åshild Flatmo gikk igjennom revisors beretning. I det store og hele var regnskapet ryddig og oversiktlig ført. Enkelte bilag var noe mangelfullt merket og manglet også spesifikasjoner av hva kostnadene gjelder. Rutiner for bilagshåndtering må skjerpes. Revisorene går ut i fra at styret jobber med rutiner for bilagshåndtering. Viktig at bilag signeres av to i styret.

FIL har vært utsatt for en vellykket svindel (pishing) som i etterkant har blitt ryddet opp i og tilbakebetalt av DNB som håndterer utenlandskbetalinger.

Revisorene mener at regnskap og regnskapsføringen er i samsvar med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og at det fremlagte regnskapet anbefales godkjent.

Budsjett godkjent.

Sak 10. Behandle forslag og saker.

                Ingen forslag eller saker kom inn.

Sak 11. Fastsette medlemskontingent og fastsette treningsavgift, eventuelt gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Anne Ekornholmen informerte om Norges Idrettsforbund regelverket som nå legges om. Det går i korte trekk ut på at alle medlemmer fra 2021 må ha en kontingent knyttet til seg. Èn pris per hode. NIF har altså i praksis kuttet ut familiemedlemskap, og på grunn av faktureringssystemet må vi derfor også endre oss. Familiemedlemskap i dag er kr 500 uansett hvor mange personer det er snakk om. Styret har hatt som mål å i så liten grad som mulig endre den reelle innbetalte kontingenten. FIL har følgende forslag til medlemskontingent: Voksne enkeltmedlemmer 200 kr – som i dag. Barn, enkeltmedlemmer 150 kr – som i dag. Familiepris slår inn når man er minst én voksen og ett barn i relasjon i medlemsregisteret. Da betaler den ene voksne 200 kroner, mens alle andre familiemedlemmer i relasjonen betaler 100 kr, uansett alder.

                Foreslått medlemskontingent godkjent

Det kom i tillegg opp spørsmål angående treningsavgifter – at det er uklart for mange medlemmer/undergrupper når treningsavgifta faktureres og om den er tilbakevirkende eller man betaler i forkant. Det er fordeler og ulemper både med betaling på våren og på høsten, men hovedregel er at betaling av treningsavgift gjelder for inneværende år. Hovedstyret skal i løpet av året utarbeide bedre info og rutiner på dette.

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

                Budsjett godkjent

Sak 13: Behandle FILs organisasjonsplan

Forslag fra styre om å la organisasjonskartet stå selv om to av gruppene (friidrett og håndball) som står oppført er «sovende».

                Organisasjonsplan godkjent

Sak 14: Valg:

Hovedstyret :

Valgkomiteens innstilling til Styreleder : Anne Ekornholmen (gjenvalg)

Vedtak: Anne Ekornholmen ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstilling til styremedlem: Nina Stensby Bakken (gjenvalg)

Vedtak: Nina Stensby Bakken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Bjørn saksberg, Stig Røset, Inger-Lise Olsen og Knut Harald Flesvik. (1. år igjen)

Kommentar: det ble noen kommentarer til at alle i hovedstyret nå står på valg neste år. Det er en situasjon som ikke er heldig, fordi vi da risikerer at alle slutter samtidig og neste styre må starte helt på scratch. Dette ble diskutert litt av årsmøtet, og styret er klar over problemet. Beslutningen er at hovedstyret har med seg dette gjennom året og internt kommer til enighet når det nærmer seg nytt årsmøte at en eller flere eventuelt sier ja til gjenvalg.

Øvrige styremedlemmer :

                Sykkelgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Jostein Tofte (gjenvalg)

Vedtak: Jostein Tofte ble enstemmig valgt

 

Allidretsgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Linda Kristiansen Dokken (gjenvalg)

Vedtak: Linda Dokken ble enstemmig valgt

Valgkomiteens innstillig til styremedlem: Thomas Sandviken (ny 2 år)

Vedtak: Thomas Sandviken ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Solveig Fagerli, Hans Jacob Michaelsen, Ståle Lie, Kristin Hove. (1 år igjen)

Ut: Arne Saxhaug

Skigruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Halvor Sjuve (ny 1 år)

Vedtak: Halvor Sjuve ble enstemmig valgt

Styremedlem: Bjørn Saksberg og Anett Kittelsen Flesvik. (Ny 2år)

Vedtak: Bjørn Saksberg og Anette K.Flesvik ble enstemmig valgt

Ut: Kai Gjestvang, Rebecca Setsaas og Egil Jacobsen

 

Fotballgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Knut Harald Flesvik (gjenvalg)

Vedtak: Knut Harald Flesvik ble enstemmig valgt

Styremedlem: Øystein Rydland (gjenvalg) Solveig Røise (ny 2 år)

Vedtak: Øystein Rydland og Solveig Røise ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Kenneth Flatmo, Terje Rogstad og Jette Stigersand. (1 år igjen)

Ut: Elin Langård

Trim og Turgruppa:

Valgkomiteens innstilling til leder: Kai Melby (gjenvalg)

Vedtak: Kai Melby ble enstemmig valgt

Styremedlem: Aina Haarberg (gjenvalg) Even Anders Tosterud (Ny 2 år)

I              Ikke på valg: Irene Bjørndal og Alf Skålerud (1 år igjen)

Ut: Arild Askeland og Einar Tosterud

 

Revisor/Kontrollutvalg:

Valgkomiteens innstilling: Elin Langård (Ny 2 år) og Martin Berger (Varamedlem! Ny 2 år) Vedtak: Elin Langård og Martin Berger ble enstemmig valgt

Ikke på valg: Nina G Stefferud

Jostein Tofte har ei gruppe i ryggen som kan hjelpe til, men som ikke ville sitte i gruppa.

I skigruppa fortsetter Kai Gjestvang og Geir Aasen å kjøre skiløyper med Halvor Sjuve.  Samt alle som gikk ut har sagt de kanbidrar med å hjelpe til på skikarusellrennet.

Sak 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eventuelt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene:

Vedtak: enstemmig vedtatt at styret har fullmakt til å oppnevne representanter.

Annet:

Det ble gitt ut gavekort fra Intersport Eidsvoll til de som gikk ut av Feiring Idrettslag. Åshild Flatmo, Kai Gjestvang og Eirik Gjestvang ble takket for god innsats.