Sportslig ledelse

SPORTSLIG UTVALG

Sportslig utvalg er hovedansvarlig for den sportslige driften i laget.

Arbeidsoppgaver:

 • Evaluere og revidere klubbens sportsplan.
 • Ansvarlig for at klubbens sportsplan er grunnlaget for aktiviteten som drives, og påse at trenerne følger denne.
 • Håndtere avvik fra klubbens sportsplan internt, gjennom drøftinger innad i utvalget, og med aktuelle trenere. Sportslig ansvarlig tilbakemelder til aktuell trener, og gir evt veiledning.
 • Følge opp trenere i faglige og praktiske spørsmål, deriblant organisering av hospitering ved kamp og trening.

Hospitering følger følgende orden: trenere forespør gjennom foresatte hvilke spillere som ønsker utvidet tilbud / deltakelse i spill opp / ned, og melder fra om dette til trenerne. Dette gjøres kun ved behov for lån av spillere opp / ned. Trenerne setter opp rullering for spillerne, slik at de som vil får lik mulighet, og får spille tilnærmet like ofte og fordelt på hjemme- / bortekamper. Dette skal (hvis mulig) gjøres for en lengre periode.

 • Ha oversikt over trenerkompetanse (treneransvarlig), og sørge for at trenere får tilbud om utdanning / kurs.
 • Påse at alle lag har trenerkvalifikasjoner i henhold til kravene for Kvalitetsklubb.
 • Bestemme lagspåmeldinger og sørge for at dette blir gjort innen kretsens frister. Ordning: For 3 – erfotball bør det være fire – fem spillere per påmeldt lag (til cup).

For 5 – erfotball bør det være minst seks spillere, avhengig av muligheter for lån opp / ned.

For 7 – erfotball bør det være minst totalt ni aktuelle spillere for å kunne melde på lag. Det kan innebære sammenslåing av årskull.

 • Rekruttering og organisering av trenere til de ulike lagene (rekrutteringsansvarlig).
 • Kartlegge og kontakte aktuelle trenerkandidater (rekrutteringsansvarlig).
 • Planlegge og organisere trenerforum, og sørge for at de blir gjennomført (to ganger i året).
 • Håndtere tilbakemeldinger fra krets, og sanksjoner i praksis. Dette gjøres gjennom drøftinger innad i utvalget, og med aktuelle trenere. Sportslig ansvarlig tilbakemelder til aktuell trener, og gir evt veiledning.
 • Samarbeide med dommeransvarlig om rekruttering av dommere til egen aktivitet (klubbens hjemmekamper).

Leder / rekrutteringsansvarlig / kvalitetsklubbansvarlig / trenerveileder bør sitte i sportslig utvalg. Noen av disse rollene kan være samme person. Utvalget bør utgjøre tre (maks fire) personer.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
 • Ha noe oversikt over de aktuelle årsgruppene.
 • Ha gode kommunikative egenskaper / evne til å samarbeide med andre.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.

 

 

Årshjul

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Januar – februar Forberede vinter- / forsesong

Rekruttering / kartlegging

Initiere og organisere treningsgrupper / – tider for lagene som starter trening 1. mars.

Informere om oppstart av trening for lagene, og kartlegge aktuelle dommere.

Mars – juni Arrangere trenerforum

Foreldremøter

Faglig og praktisk oppfølging

Utdanning / kurs

Arrangere trenerforum for klubbens trenere.

Gjennomfører foreldremøter for de aktuelle gruppene.

Følge opp trenere i daglige utfordringer / problemstillinger.

Tilby og evt organisere aktuelle trenerkurs.

August – oktober Rekruttering / foreldremøte

Faglig og praktisk oppfølging

Arrangere trenerforum

Informere om oppstart av trening for nytt årskull (5 – åringer), og rekruttere trener(e) til gruppa.

Følge opp trenere i daglige utfordringer / problemstillinger.

Arrangere trenerforum for alle klubbens trenere, med blant annet evaluering / revidering av sportsplanen.

November Evaluering

Forberede vinter-/ forsesong

Evaluere klubbens sportsplan og etterlevelse av den.

Organisere trenerkabal og treningsgrupper / -tider for lagene som starter trening 1. januar.