Samfunns- og verdiarbeid

Norges Idrettsforbunds aktivitetsverdier er glede, fellesskap, helse og ærlighet, og Norges Fotballforbunds verdigrunnlag for barn og unge bygger på tre pilarer:

 1. Fotball for alle.
 2. Trygghet og utfordringer + mestring gir trivsel og utvikling.
 3. Fair Play.

Ut ifra dette har Feiring IL definert sin egen, som lyder «Vi er inkluderende – vi er allsidige – vi er lagspillere». Klubben skal etter beste evne gi gode, differensierte tilbud som tar utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger, samt innfrir deres ønsker. Andre sentrale verdier og nøkkelord i gruppas drift skal være sosialisering og ferdighetsutvikling.

Feiring som grendeklubb innser visse begrensninger med hensyn til å tilby fotballtilbud i alle aldersgrupper, og da spesielt i ungdomsårene, samtidig at det ikke skal være noe hinder mot å bli veldig god og ha videre fotballmuligheter ved å bo i ei lita bygd. Med inkludering menes at alle i klubbens miljø skal føle trygghet og tilhørighet uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, seksuell orientering, alder og ferdigheter. Alle skal få oppleve kameratskap og mestring.

Klubben ønsker å være ledende på Fair Play. Fair Play skal prege alle våre aktiviteter og vår representasjon i alle sammenhenger, på trening og kamp, på og utenfor banen.

Målsetting:

Feiring IL har som mål å ha en ramme rundt sine kamper som er preget av god organisering og en hyggelig tone.

For å nå dette målet har vi laget en strategi for hvordan vi skal nå dette målet.

 • Utarbeide oppsett og instruks for dugnadsansvar (kiosk og kampvert) i god tid før gjennomføring av kamp. Hver av ansvarsområdene har sine instrukser.
 • Påse at kiosk har varebeholdning, og at evt kontanter leveres til kasserer.
 • Ved bortekamp setter også styret opp lister for hvem som skal kjøre til hvilke kamper, og oppmøtested / tid.

 • Organisere oppmøte / kampforberedelser i Spond, samt minne dommer på kampen dagen i forveien.
 • Møte opp en time før kampstart, og bistå kampvert med dens oppgaver, samt forberede bane og øvrig utstyr.
 • Ønske motstander velkommen og avklare evt usikkerhetsmomenter før kampen.
 • Sjekke farge på motstanders drakter, og ved behov for det, sørge for å ha klart vester til bortelaget.
 • I de klassene som krever dette, levere elektronisk kamprapport fra FIKS til dommer.
 • Følge opp eget lag med forberedelser til kampen.
 • Sørge for å ha minimum to godkjente matchballer tilgjengelig til kampen. Det betyr 3 – er i klassene 6 – 9 år, 4 – er for alderen 10 – 14 år og 5 – er i øvrige klasser.
 • Bistå dommer med å få en mest mulig smertefri gjennomføring ihht Fair Play – reglene. Dette innebærer også Fair Play – hilsen før kampen, og takk for kampen i etterkant.
 • I de klassene som det kreves registrere kampresultatet i FIKS eller i appèn «Min Fotball».
 • Etter kampen: signere på dommerregning.

 • Møte opp senest 30 minutter før kampstart, og hilse på lagenes trenere / lagledere.
 • Vurdere evt likhet i draktene, og behov for vester.
 • Lede kampen ihht de retningslinjene som gjelder for de aktuelle årsklassene. Det innebærer også Fair Play – hilsen før kampen, og takk for kampen i etterkant.
 • Fylle ut dommerregning i etterkant av kampen.

Før kampen:

 • Være på plass 60 minutter før kampstart, og benytte egen gul vest under tjenesten.
 • Åpne og gjøre klar / vaske toaletter. (Renholdsmidler står i kiosken).
 • Posisjonere seg ved inngangen til anlegget (overgang mellom skoleområdet og grusen), med bord, stol, antibac (egen spruteflaske i kiosken) og lister / skjemaer for registrering.
 • Ønske bortelag og dommer velkommen, og si hvor de skal henvende seg videre / spille.
 • Ta imot og registrere alle besøkende på anlegget med navn og telefonnummer. Skjema til bruk ligger inne i kiosken. Dette gjelder også spillere. (Særegne Covid – 19 – bestemmelser)
 • Alle besøkendes håndflater skal sprutes med antibac ved inngang (egen flaske i kiosken).

(Særegne Covid – 19 – bestemmelser)

 • Ved registrering skal alle publikummere gis beskjed om å holde seg utenfor stadiongjerdet.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er, og ved behov ha telefon klar for å ringe 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Hvis tid: prate med dommer i pausen.
 • Påse at foreldre og andre på sidelinjen opptrer ihht foreldrevettreglene. Gripe inn om nødvendig (snakke med aktuelle tilskuere og i verste fall avbryte kamp om nødvendig).

Etter kampen:

 • Takke begge lag og dommer for kampen.
 • Ta initiativ og bidra med rydding etter kampslutt.
 • Signere på, og legge liste for tilstedeværende på anlegget inn i permen i kiosken.
 • Lukke / låse dør til garderober på skolen.

Å bidra til at både klubb og spillere opptrer i henhold til retningslinjene for Fair Play.

Arbeidsoppgaver

 • Å implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Være klubbens Fair Play – kontakt mot kretsen.
 • Initiere og organisere gjennomføring av Fair Play – skolen for aktuelle lag.
 • Delta på Fair Play – kveld, og samarbeide med kretsen og andre klubber i kretsen i møter som angår temaet.
 • Sammen med styret følge opp Kampvertordningen.
 • Å påse at anlegget har et Fair Play – preg. Dette kan gjøres blant annet å bestille Fair Play – materiell fra Norges Fotballforbunds hjemmesider.
 • Synliggjøre Fair Play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bistå klubbens trenere og lagledere ved konkrete episoder.

Om Fair Play – fra Norges Fotballforbund:

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte / foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og / eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. Fair Play innebærer:

 • respekt på og utenfor banen.
 • å skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig.
 • å gi alle som ønsker det en plass i idretten.
 • å være bevisst på egne holdninger og verdier.
 • å være bevisste på verdien av deltakelse i idretten.
 • å inkludere.
 • å skape positivitet.
 • å vise mot.
 • å skape tillit.
 • å se og anerkjenne.
 • å være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer).
 • å gi alt – alltid.

Tildelt oppgave innad i fotballstyret.     

Plan:

Klubben skal høsten 2020 sammen med Feiring Skole sette fokus på mental helse i forbindelse med Verdensdagen for Psykisk Helse 10. oktober.

Temaet for i år «Spør mer» er sammenfallende klubbens verdier om tilhørighet og relasjonsbygging. Både i skolesammenheng, på trening eller andre aktiviteter, sågar på fritiden er dette like viktig! Å vie andre oppmerksomhet og bry seg er viktige verdier for oss.

Feiring IL har gjort avtale med skolen om mer langsiktig samarbeid, og det kan være aktuelt å bruke verdensdagen også flere ganger i årene som kommer, som vårt fokusområde. Vi ønsker ikke å låse hvilke temaer vi skal jobbe med langt fram i tid, men heller ta tak aktuelle temaer år for år. Vi ønsker å være en betydningsfull samfunnsaktør, på lag med vår lokale skole.

Ansvarlig fra fotballstyret tar kontakt med skolens rektor ved oppstart av nytt skoleår.