Rekrutteringsplan

Plan:

 • Feiring IL sin visjon, «aktivitetsglede for alle», skal være grunntanken

bak vårt arbeid med rekruttering av nye fotballspillere. Rekrutteringsgrunnlaget er barn og ungdom ved Feiring skole, og det eldste kullet i barnehagen. Alle som har lyst til å spille fotball er velkomne, uavhengig av barnets eller familiens forutsetninger.[1]

 • Målsetningen til fotballgruppa er å gi et godt fotballtilbud til flest mulig, lengst mulig, med muligheter for å bli best mulig.
 • For å kunne nå målsetningen er vi i praksis avhengige av alle som ønsker å spille fotball, for å kunne stille lag i de ulike alderstrinnene. Gutter og jenter spiller sammen i lagene, og vi tilrettelegger for dem som har utfordringer knyttet til funksjonsevne eller andre forhold. Vi er opptatt av inkludering, likeverd og sosialisering. Hvordan tilrettelegging gjennomføres vurderes og planlegges i hvert enkelt tilfelle. Vi har som ambisjon å rekruttere minst ca 50 % av nye årskull.
 • Vi rekrutterer primært trenere og lagledere fra foreldregruppa.
 • Vi skal også sørge for å rekruttere dommere fra egen klubb til våre hjemmekamper.

Rekrutteringsansvarlig:

 • Har ansvaret for at rekrutteringsplanen følges, og at aktiviteter knyttet til rekruttering blir igangsatt.

Rekruttering første gang:

 • Inviteres sammen med foresatte, på rekrutteringsdag / oppstartstrening sensommeren det året de fyller 5 år.
 • Rekrutteringsansvarlig kartlegger aktuelle trenere, og sørger for at dette kommer på plass.

Rekruttering 6 – 10 år:

 • Ikke alle ønsker å starte på fotball når de er 5 – 6 år.
 • Bygda er liten og «alle kjenner alle». Vi har god oversikt over aktuelle fotballspillere, og har dialog med foresatte / barn. Når barn er klare for å begynne med fotball, er vi klare til å inkludere barnet i de aktuelle lagene.

Rekruttering av trenere og lagledere:

 • Trenere og lagledere rekrutteres tradisjonelt fra foreldregruppene. Vi er opptatt av å etablere en felles forståelse for hvordan fotballaktivitet for barn og ungdom i Feiring IL skal ledes. Trenere oppfordres til å delta på NFF Akershus sine Grasrottrenerkurs, og det legges til rette for gjennomføring av kurs i nærområdet.
 • Trenere får nødvendig klær / utstyr for å engasjere seg som trenere.

 

Rekruttering av dommere:

 • Anbefalt aldersgrense for klubbdommere i barnefotballen er 12 år. Rekruttering av klubbdommere har derfor utgangspunkt i FIL sitt 12 – årslag, og de som er eldre. De som ønsker å dømme får tilbud om dommerkurs, og starter å dømme de yngste årsklassene under veiledning av dommeransvarlig.
 • Dommere får nødvendig klær / utstyr for å engasjere seg som dommere.
 • Feiring Idrettslag har ingen uttalt ambisjon om å aktivt rekruttere rekrutteringsdommere fra klubbdommergruppen, men tilrettelegger for og støtter de som måtte ønske å ta dette steget.

 

ÅRSHJUL

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Desember (medio) Informasjon / markedsføring Informere via FILs hjemme- og Facebookside, feiring.info og oppslag på skolen om årskullene som starter opp trening fra januar (fra 9 år og eldre).
Februar (medio)

 

April

Informasjon / markedsføring

 

Foreldremøte

Sende ut rekrutteringsinformasjon på FILs hjemme- og Facebookside, feiring.info og oppslag på skolen for rekruttering blant de yngste (6 – 8 – åringene).

Organisere og gjennomføre foreldremøte for 6 – 9 – åringene i forkant av seriestart.

Juni Kartlegging Kartlegge nytt årskull (5 – åringene) og aktuelle trenere.

Snakke med aktuelle trenerkandidater om oppstart.

August Informasjon / markedsføring

Gjennomføre oppstartstrening

Informere via FILs hjemme- og Facebookside, feiring.info og oppslag i barnehagen til 5 – åringene (Nøtteknekkerne).

Ta initiativ til, og gjennomføre oppstartstrening (rekrutteringsdag) for 5 – åringene.

September Gjennomføre trening Legge spillere og foresatte inn i Spond, og sette i gang med ukentlige treninger.

 

[1] Uavhengig av kjønn, etnisk/kulturell bakgrunn, seksuell orientering, betalingsevne, funksjonsevne osv. For foresatte til spillere uten betalingsevne, søkes det om støtte fra Idrettsrådet til å dekke aktuelle kostnader.