Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig har hovedansvaret for rekruttering av spillere og trenere.

Arbeidsoppgaver:

 • Å sørge for at tilbudet til fotballgruppa gjøres kjent for barn i bygda, i henhold til klubbens rekrutteringsplan.
 • Sammen med treneransvarlig kartlegge aktuelle trenerkandidater for nytt årskull.
 • Sammen med aktuelle trenere planlegge oppstart av trening for de yngste spillerne (rekrutteringsdag).
 • Sammen med sportslig utvalg og aktuelle trenere ta initiativ til, og gjennomføre foreldremøte i forbindelse med oppstarten.
 • Sammen med sportslig utvalg og foresatte vurdere hvilke aktiviteter (f.eks serie- og cupspill) som er aktuelle i starten.
 • Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å evaluere og videreutvikle rekrutteringsplanen.
 • Sammen med dommeransvarlig bidra til å rekruttere dommere.
 • Ha plass i sportslig utvalg.

Kompetansekrav:

 • Skal være motivert for oppgaven.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, målsettinger og sportsplan.
 • Ha noe oversikt over de aktuelle årsgruppene.
 • Være en god ambassadør for klubben, og opptre i overenstemmelse med retningslinjer nedfelt i klubbens sportsplan.

Årshjul

Tidspunkt Oppgave Beskrivelse
Desember – februar Informasjon / markedsføring

 

Kartlegging

Informere via FILs hjemme- og Facebookside, feiring.info og oppslag på skolen til de aktuelle årskullene om oppstarten av trening.

Fremskaffe oversikt over aktuelle dommere for sesongen.

Mars Foreldremøte

 

Opplæring

Initiere og avholde foreldremøte for 6 – 8 – åringene, samt bistå i oppstarten av trening.

Sørge for at aktuelle dommere får nødvendig opplæring.

Juni Kartlegging Kartlegge nytt årskull (5 – åringene) og aktuelle trenere.

Snakke med aktuelle trenerkandidater om oppstart.

August Informasjon / markedsføring

Gjennomføre oppstartstrening

 

Gjennomføre foreldremøte

Informere via FILs hjemme- og Facebookside, feiring.info og oppslag i barnehagen til 5 – åringene (Nøtteknekkerne).

Ta initiativ til, og gjennomføre oppstartstrening (rekrutteringsdag) for 5 – åringene sammen med aktuelle trenerkandidater.

Rekrutteringsansvarlig skal sammen med aktuelle trenere og evt leder gjennomføre foreldremøte for gruppa. Her skal visjon, verdier, målsettinger og aktuelle planer presenteres.

September Oppfølging Følge opp / bistå trenere på trening for nyoppstartede grupper.
Oktober Evaluering Evaluere tiltakene som er gjennomført, og eventuelt oppdatere rekrutteringsplanen.