Kompetanse

Kvalitetsklubbansvarlig er hovedansvarlig for oppfølging av fotballgruppas

kompetanseplan.           

Arbeidsoppgaver:

  • Kjenne til kravene som stilles til kompetanse for ledere, trenere og trenerveileder i Kvalitetsklubb.
  • Holde oversikt over trenere, ledere og trenerveileders formelle kompetanse.
  • Følge opp planen for kompetanseheving, og spesielt påse at de som til enhver tid trenger dette, skal gis tilbud om kurs / skolering ihht krav / ønsker spesifisert under.

Formelle minimumskrav i Kvalitetsklubb

Trener:

I barnefotballen skal minimum èn trener per lag ha gjennomført Grasrottrener – delkurs 1.

I ungdomsfotballen skal minimum èn trener per lag ha gjennomført Grasrottrener – delkurs 1 og 3.

Klubben ønsker i tillegg at minst èn trener for lag fra 10 – 11 – års alder har delkurs 2.

Organisering / gjennomføring av kompetanseheving / tilbud om kurs forsøkes gjennomført i klubben ved stort behov / ønske. Dersom kun et fåtall trenere har behov for / ønsker dette, vil trenerne få tilbud om kurs sammen med andre klubber.

Leder:

Flertallet av styremedlemmene skal ha Fotballederkurs 1.

Klubben ønsker i tillegg at leder i fotballgruppa har Fotballederkurs 2.

Trenerveileder:

Trenerveileder skal ha gjennomført hele NFF Grasrottrener.

Sportslig utvalg (treneransvarlig / kvalitetsklubbansvarlig) holder oversikt over kompetansen i klubben, og tar initiativ til tilbud om kompetanseheving. Ansvarlig tar initiativ overfor andre klubber hvis aktuelt med samarbeid.

Mest aktuelt tidspunkt for gjennomføring av trenerkurs er oktober.

Lederkurs tilbys med jevne mellomrom av krets, og er således aktuelt på ulike tidspunkter.