Årsmøte

Årsmøte i Feiring idrettslag 2017

søndag 19. mars kl. 19.00 på Feiringklinikken

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Disse kan velges fra særgruppenes medlemmer
 13. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9
 14. d) To revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 16. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Absolutt siste frist for innlevering av budsjett for 2017 og årsmelding 2016 fra gruppene er 2. mars.

Fullstendig saksliste og saksdokumentene gjøres tilgjengelig her på idrettslagets internettside og på feiring.info senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret på epost leder@feiringil.no senest 2. mars.