Saksliste for årsmøte 10. mars – med regnskap, årsmeldinger og budsjett

Styret viser til innkalling til årsmøte av 06.02.19.
Årsmøtet avholdes søndag 10. mars kl. 19:00 i veslesalen på Fløygir.

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle Virksomhetsplan for Feiring IL for perioden 2019 – 2023
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Foreta følgende valg:

  • 14.1 Styreleder
  • 14.2 Nestleder
  • 14.3 Øvrige styremedlemmer
  • 14.4 Varamedlemmer
  • 14.5 Valg av gruppestyrer i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • 14.6 To revisorer
  • 14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 14.8 Leder av valgkomiteen, to medlemmer og et varamedlem

Vedlagte årsmøtedokumenter – se liste over nedlastbare lenker nederst (manglende dokumenter legges ut søndag kveld 3. mars):

Med vennlig hilsen styret i Feiring IL