Tid for årsmøte i Feiring IL 2018!

Styret viser til innkalling til årsmøte tidligere publisert her på feiringil.no 28. januar 2018 og på nettstedet feiring.info. Her følger sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Feiring IL.

Årsmøtet avholdes søndag 11. mars kl. 19:00 på Fløygir, Veslesalen

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

  • Oppgradering av dagens lysløype

Sak 11: Fastsette medlemskontingent, forslag uforandret kr. 500 for familie, kr. 200 for voksen og kr. 150 for barn

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi hovedstyret fullmakt til å fastsette treningsavgiften

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

15.5               Gruppeledere og gruppestyremedlemmer i henhold til organisasjonsplan

15.5               To revisorer

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7               Valgkomiteen

Vedlagt følgende årsmøtedokumenter:

–          2017 årsberetning

–          Regnskap 2017 (1) (pdf)

–          Revisors beretning 2017 (pdf)

–          Innkomne saker (sak 10 – pdf)

–          Styrets forslag til Budsjett samlet 2018 (pdf her) og Budsjett for gruppene 2018 (pdf her)

–          Organisasjonsplan-FIL  (pdf)

–          Valgkomiteens innstilling (pdf)

Alle medlemmer i Feiring IL er hjertelig velkommen til årsmøtet!

Vennlig hilsen styret i Feiring IL v/ leder Even Anders Tosterud